Nexgrill På nätet Regler och villkor


När du använder den här webbplatsen anses du ha läst och samtyckt till följande villkor:

Följande terminologi används i dessa allmänna villkor, sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen och alla eventuella avtal: ”Kund”, ”du” och ”din” syftar på dig, den person som begär åtkomst till denna webbplats och godkänner företagets villkor. ”Företaget”, ”vi” och ”oss” syftar på vårt företag. ”Part”, ”parterna” eller ”oss” kan antingen syfta på både kunden och oss, eller antingen kunden eller oss. Alla villkor avser erbjudandet, bekräftelsen och beaktande av nödvändig betalning för att vi ska kunna hjälpa på Kunden på bästa sätt, såväl genom formella möten under en angiven tidsperiod som på andra sätt, med uttryckligt syfte att uppfylla Kundens behov beträffande de tjänster/produkter som företaget tillhandahåller, i enlighet med gällande lag i Kalifornien. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular och plural, versaler och/eller han/hon anses vara utbytbara och syftar på samma sak.

Sekretess

Kundregister är konfidentiella och kommer inte att yppas för någon tredje man utöver våra dotterbolag och, om lagen kräver det, behöriga myndigheter. Kunder har rätt att begära insyn och erhålla kopior av de kunduppgifter som vi sparar, under förutsättning att vi får en sådan begäran med rimligt varsel. Vi uppmanar våra kunder att behålla kopior av den dokumentation som utfärdas i samband med tillhandahållandet av våra tjänster. I förekommande fall förser vi kunderna med lämplig skriftlig information eller kopior av uppgifterna som en del av ett överenskommet avtal, till förmån för båda parter. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part eller skicka oönskad e-post till din e-postadress. E-post som skickas av detta företag rör endast vårt tillhandahållande av avtalade tjänster och produkter.

Friskrivningsklausul

Undantag och begränsningar

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag gäller följande:

  • Företaget friskriver sig från alla utfästelser och garantier som gäller denna webbplats och dess innehåll, eller som är eller kan tillhandahållas av närstående företag eller någon annan tredje part, inklusive eventuella fel eller brister på den här webbplatsen och/eller i företagets dokumentation.
  • Företaget friskriver sig från underförstådda garantier beträffande säljbarhet och underförstådda garantier angående lämplighet för ett visst syfte.
  • Företaget friskriver sig också från allt ansvar för skador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av denna webbplats. Detta omfattar, utan begränsning, direkt förlust, förlust av affärer eller vinster (oavsett om förlust av sådana vinster hade kunnat förutsägas, uppstod under normala omständigheter och oavsett om du har informerat företaget om risken för sådana förluster eller inte), skador på din dator, programvara, system och program och de data som finns däri, samt alla andra direkta eller indirekta skador, följdskador och oförutsedda skador.

Tillgänglighet

Om ingenting annat anges är de tjänster som finns på den här webbplatsen endast tillgängliga inom USA, samt för amerikanska posteringar inom andra territorier. Allt marknadsföringsmaterial är endast avsett för den amerikanska marknaden. Du är ensamt ansvarig för att bedöma om eventuella nedladdningar, program och text som finns på den här webbplatsen är lämpliga för ett visst syfte.

Återgivning eller återpublicering av någon del av den här webbplatsen eller dess innehåll är förbjudet, inklusive användning av ramar eller andra metoder, utan uttryckligt skriftligt godkännande från företaget. Företaget garanterar inte att den här webbplatsen fungerar avbrottsfritt, utan fördröjning eller felfritt.

Genom att använda den här tjänsten håller du Företaget, dess anställda, dess agenter och dess närstående bolag skadeslösa vid eventuella förluster eller skador, på alla sätt, oavsett hur dessa har uppstått.

Kommunikation

Vi har flera olika e-postadresser för olika frågor. Dessa, och övriga kontaktuppgifter, finns på länken Kontakta oss på vår webbplats, i Företagets dokumentation samt via företagets uppgivna telefonnummer, faxnummer eller mobiltelefonnummer.

Force Majeure

Ingen av parterna ska hållas ansvarig inför den andra för underlåtenhet att fullgöra en skyldighet enligt Avtalet som beror på en händelse utom partens kontroll, inklusive men inte begränsat till, force majeure, terrorism, krig, politiska oroligheter, militärkupp, upplopp, inbördeskrig, åtgärd som vidtagits av civil eller militär myndighet, uppror, jordbävningar, översvämningar eller andra naturkatastrofer eller annan eventualitet utom vår kontroll, vilket leder till uppsägning av ett avtal där detta rimligen inte kunde ha förutsetts. Den Part som berörs av en sådan händelse ska genast underrätta den andra Parten därom, och ska göra rimliga ansträngningar för att följa villkoren för alla Avtal som anges häri.

Avstående

Om någon Part inte insisterar på strikt efterlevnad av någon bestämmelse i detta eller ett annat Avtal, eller om någon Part inte utövar en rättighet eller kräver ersättning som den, han, hon eller de har rätt till som en följd av dessa, utgör detta inte ett avstående från dessa och det innebär inte heller att skyldigheterna enligt detta eller ett annat Avtal reduceras. Eventuellt avstående från någon av bestämmelserna i detta eller något annat Avtal börjar inte gälla förrän avståendet uttryckligen har uppgetts och undertecknats av båda Parter.

Meddelande om ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan efter eget skön, och din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner eventuella ändringar av dessa villkor. Om det sker några ändringar i vår sekretesspolicy meddelar vi att dessa ändringar har gjorts på hemsidan och på andra viktiga sidor på vår webbplats. Om det sker några ändringar i hur vi använder våra kunders personligt identifierbara information kommer vi att meddela om detta via e-post eller vanlig post till de kunder som berörs.

Eventuella ändringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på vår webbplats 30 dagar före förändringarna sker. Du bör därför läsa igenom sekretessmeddelandet regelbundet